Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

W NARODOWYM CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, zwany dalej Regulaminem, określa zasady sprzedaży oraz zwrotu biletów i karnetów na wydarzenia organizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14a, NIP: 754-10-19-285 (zwanym dalej w Regulaminie „NCPP”) lub imprezy organizowane przez osoby trzecie. W zakresie imprez organizowanych przez osoby trzecie NCPP działa jako pośrednik w imieniu i na rzecz Organizatora.
 2. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
  1. Organizator – każda inna niż NCPP osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem wydarzenia, na które bilety sprzedawane są za pośrednictwem NCPP.
  2. Klient – osoba lub podmiot dokonujący zakupu biletu lub karnetu na wydarzenie organizowane w NCPP.
  3. Wydarzenie – występ artystyczny lub każdy inny występ o charakterze kulturalno- rozrywkowym.
  4. Bilet – dokument uprawniający do wstępu na pojedyncze Wydarzenie w określonym terminie i o wyznaczonej godzinie. Bilet jest dostępny w dwóch formach: Blankietu lub Biletu Elektronicznego.
  5. Karnet – dokument uprawniający do wstępu na określoną ilość Wydarzeń w określonym terminie i o wyznaczonych godzinach. Karnet jest dostępny w dwóch formach Blankietu lub Biletu Elektronicznego.
  6. Cena – jest ceną brutto podaną w złotych polskich i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie jego sprzedaży.
  7. Kasa NCPP – kasa biletowa mieszczącą się przy ul. Piastowskiej 14A, 45-082 Opole, czynna:
   - od wtorku do niedzieli w godzinach 9:30-17:30 wejście od Toropolu,
   - w dni koncertowe dodatkowo w godzinach 18:00- 21:00.
  8. Serwis – system informatyczny umożliwiający zakup Biletów i Karnetów na Wydarzenia organizowane w NCPP, dostępny pod adresem strony internetowej: www.bilety.ncpp.opole.pl
  9. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca login i hasło do Serwisu.

§ 2

SPRZEDAŻ

 1. Sprzedaż Biletów i Karnetów na Wydarzenia odbywa się w Kasie NCPP lub za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dostępne formy płatności:
  1. zapłata w Kasie NCPP może nastąpić w gotówce lub kartą płatniczą,
  2. przy zakupie Biletów przez Serwis zrealizować płatność można korzystając z systemu płatniczego udostępnionego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl.
 3. Klient ma prawo otrzymać fakturę:
  1. dla osób fizycznych na podstawie paragonu,
  2. dla prowadzących działalność gospodarczą w momencie zakupu Biletu.
 4. NCPP nie wymienia nabytych Biletów lub Karnetów a nie wykorzystane tracą ważność.
 5. Informacji o Biletach i Karnetach można uzyskać w Kasie NCPP w godzinach pracy pod numerami telefonu +48 501 958 255 lub +48 501 958 184.
 6. Zakup Biletu lub Karnetu na Wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie do ich stosowania.
 7. Sprzedaż internetowa kończy się najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 8. Przed zakupem Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Wydarzenia na które wystawiony jest Bilet, regulaminem obiektu na którym Wydarzenie się odbywa oraz niniejszym Regulaminem. Poprzez zakup Biletu uczestnik akceptuje owe Regulaminy.

§ 3

ZASADY SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
 2. Warunkiem zakupu poprzez Serwis jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  2. wybór Wydarzenia, terminu oraz ilości Biletów.
 3. Płatności z tytułu złożonego zamówienia, dokonać należy w przeciągu godziny od jego utworzenia. W przypadku niedokonania opłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane.
 4. Płatności należy dokonać tylko i wyłącznie korzystając z systemu płatności PayU. Wykonanie zwykłego przelewu poza systemem PayU spowoduje anulowanie zamówienia.
 5. Jeżeli bank Klienta, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie potwierdzi wykonania płatności w 15 minut, to zamówienie zostanie anulowane, a wybrane Bilety zostaną zwolnione. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku mimo dokonania przez Klienta przelewu, pieniądze pobrane zostaną zwrócone na konto bankowe Klienta.
 6. NCPP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 7. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma na skrzynkę pocztową Bilet elektroniczny. Należy go okazać bileterowi w formie papierowej lub elektronicznej przy wejściu na Wydarzenie.
 8. Serwis umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 Biletów na jedno Wydarzenie.
 9. Faktura może być wystawiona wyłącznie na Użytkownika który dokonał Zamówienia.
 10. NCPP zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 11. Brak możliwości zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu nie oznacza braku Biletów w Kasie.
 12. Zasady sprzedaży internetowej Karnetów są analogiczne jak w przypadku zakupu Biletów.
 13. NCPP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

§ 4

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia.
 2. Proces zwrotu Biletu zależy od miejsca w którym dokonano zakupu.
 3. Zwrot środków za Bilety zakupione w Kasie NCPP Klient otrzyma w formie odpowiadającej formie zapłaty, czyli w gotówce lub na kartę płatniczą w Kasie NCPP.
 4. Zwrot środków za Bilety zakupione przez Serwis Klient otrzyma na rachunek bankowy, z którego został opłacony zakup Biletów.
 5. Zwrot Karnetów jest możliwy wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia , a proces zwrotu Karnetu odbywa się w sposób przewidziany dla Biletów.
 6. Bilet zakupiony na Wydarzenie, termin którego został zmieniony zachowuje swoja ważność i uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu we wskazanym przez NCPP terminie. W przypadku uczestnictwa w Wydarzeniu w zmienionym terminie Klientowi nie przysługuję prawo do zwrotu Biletu.
 7. Reklamacje dotyczące Biletów powinny być przesłane na adres kasa@ncpp.opole.pl i zawierać skan biletów oraz szczegółowy opis problemu.
 8. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania, o czym Klient zostanie zawiadomiony na adres mailowy wskazany w reklamacji.

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-082) przy ul. Piastowskiej 14A.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy się kontaktować pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby NCPP z dopiskiem „Dane osobowe”.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w następujących celach:
  1. sprzedaży Biletów i Karnetów oraz obsługi zamówień - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. utworzenia i obsługi indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. odpowiedzi na pisma i wnioski, korespondencji mailowej lub telefonicznej, archiwizacji, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o których mowa w pkt. 4. Danymi niezbędnymi, warunkującymi możliwość skorzystania z oferty są: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia.
 6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym odbiorcom i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do momentu wygaśnięcia roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników posiadających założone wcześniej konto wynosi 5 lat od zlikwidowania konta Użytkownika, natomiast dla Użytkowników nie posiadających konta - 5 lat od realizacji zamówienia.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. NCPP zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 2. Bilety zakupione w Kasie oraz za pośrednictwem Serwisu nie mogą być kopiowane, przerabiane.
 3. NCPP nie ponosi odpowiedzialności za Bilety uszkodzone lub zagubione przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2018 r.